Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Plus Zdrowia

gwarancja zadowolenia
Poszukujesz sprawdzonego sklepu? Dobrze trafiłaś, sprawdź nasze opinie i zostań z nami!

InPost Poczta Polska DPD
Wysyłka już od 8,99 zł ORLEN Paczka przy płatności z góry!

Klub Plus Zdrowia
Doceniany stałych Klientów, SUPER Program LOJALNOŚCIOWY dla Ciebie: kupujesz i zyskujesz!

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Plus Zdrowia

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
KLUB PLUS ZDROWIA
DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO PLUSZDROWIA.PL


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest MARIUSZ OLEARCZYK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARIUSZ OLEARCZYK PLUS ZDROWIA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Łapanów 9, 32-740 Łapanów, NIP: 6821643251, REGON: 122577788, adres poczty elektronicznej: biuro@pluszdrowia.pl oraz numer telefonu kontaktowego: + (48) 536 777 406.
1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://pluszdrowia.pl/.

2. DEFINICJE:
2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
2.1.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.1.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – MARIUSZ OLEARCZYK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARIUSZ OLEARCZYK PLUS ZDROWIA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Łapanów 9, 32-740 Łapanów, NIP: 6821643251, REGON: 122577788, adres poczty elektronicznej: biuro@pluszdrowia.pl oraz numer telefonu kontaktowego: + (48) 536 777 406.
2.1.4. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.1.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
2.1.7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym http://pluszdrowia.pl/, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
3.1.1. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularz rejestracyjnego oraz kliknięcie pola akcji. Utworzone w ten sposób konto stanowi również konto Klienta w Sklepie Internetowym. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym przystępuje do Programu Lojalnościowego z dniem rozpoczęcia obowiązywania Programu Lojalnościowego. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem Konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pluszdrowia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Łapanów 9, 32-740 Łapanów.

4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 30 września 2017 roku przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych środków przez okres 30 dni po zakończeniu Programu.
4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.
4.3. Ilość Punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawieranej przez niego umowy sprzedaży Produktu jest wskazywana na stronie Sklepu Internetowego w opisie każdego Produktu biorącego udział w Programie Lojalnościowym.
4.4. Dodatkowo Punkty mogą zostać przyznane za:
4.4.1. Rejestrację Konta w Sklepie Internetowym;
4.4.2. Zamieszczenie recenzji Produktu w Sklepie Internetowym.
4.5. Klientowi nie przysługują Punkty w wysokości wskazanej zgodnie z pkt. 4.3, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Produktu, gdy:
4.5.1. w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klientowi został przyznany dodatkowy rabat na ten Produkt lub gdy Klient posiada stały rabat w Sklepie Internetowym;
4.5.2. w wyniku uzgodnień Klienta ze Sprzedawcą, Klient otrzymał dodatkowo za darmo inny Produkt (gratis) do Produktu, którego dotyczyła umowa sprzedaży;
4.5.3. gdy Produkt objęty jest inną promocją, wyprzedażą, innym programem lojalnościowym lub partnerskim w Sklepie Internetowym;
4.5.4. Klient odstąpił od umowy sprzedaży tego Produktu.
4.6. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pluszdrowia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Łapanów 9, 32-740 Łapanów.

5. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW
5.1. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na obniżenie ceny następnego zakupu o ilość przyznanych mu środków.
5.2. Klient jest uprawniony do wykorzystania minimalnie 50 Punktów i maksymalnie 500 Punktów przy realizacji jednego zamówienia w Sklepie.
5.3. Środki przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 1 roku od dnia ich przyznania.
5.4. Klient może dokonać zakupu Produktów w obniżonej cenie składając zamówienie w Sklepie Internetowym i wybierając w trakcie składania zamówienia częściową płatność zgromadzonymi Punktami. Koszty dostawy nie ulegają obniżeniu.
5.5. Powyższe obniżenie ceny nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.
5.6. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.

6. DANE OSOBOWE
6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;
6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@pluszdrowia.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Łapanów 9, 32-740 Łapanów.

7. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pluszdrowia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Łapanów 9, 32-740 Łapanów. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pluszdrowia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Łapanów 9, 32-740 Łapanów.
8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 15 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Przejdź do strony głównej
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bezzmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu